Stanovy

STANOVY TJ SOKOL BABICE, FOTBALOVÝ KLUB, Z.S.

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. (dále jen ,,TJ“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ jsou Babice č.p. 65, 785 01 Šternberk.

TJ bylo přiděleno IČ: 47657049

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:
  1. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržováni základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života na venkově, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 2. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

III. Orgány TJ

 1. Orgány TJ jsou:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
  3. předseda jako orgán statutární.
 2. Valná hromada
  1. VaIná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze všech členů TJ starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem TJ, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen Účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na vývěsce v sídle TJ. Pozvánka bude též zveřejněna na webových stránkách TJ, jsou-li zřízeny.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání Valné hromady.
  4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo 2/3 sdružených oddílů. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  5. Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   1. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze čí rozdělení.
   2. Rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; Rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru.
   3. Volba a odvolání členů Výkonného výboru a volba a odvolání předsedy.
   4. Rozhodnuti o založeni, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
   5. Schválení výsledku hospodaření.
   6. Rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ.
   7. Určení hlavních směrů činnosti TJ.
   8. Schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov.
   9. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků
   10. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
  7. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků, je Valná hromada usnášení schopná v aktuálním počtu přítomných.
  8. K platnosti usnesení Valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
  9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce, jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní pouze v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat pouze za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  11. Zasedání Valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího Valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání Valné hromady její jednací řád, v případě volební Valné hromady též její volební řád.
  12. Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné:
   1. Kdo zasedání svolal,
   2. kdy se zasedání konalo,
   3. kdo zasedání zahájil a předsedal mu,
   4. jaké další orgány Valné hromady byly zvoleny,
   5. jaká byla přijata usnesení.
  13. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.
 3. Výkonný výbor
  1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními Valné hromady.
  2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté.
  3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
  4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
  5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.
  6. Výkonný výbor zejména:
   1. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.
   2. Organizuje a řídí činnost TJ.
   3. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydaní není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady.
   4. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady.
   5. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ.
   6. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.
   7. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 4. Předseda
  1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Předseda se podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.
  3. Funkční období předsedy je dvouleté.

IV. Členství

 1. Druhy členství
  1. Členství se rozlišuje na:
   1. řádné
   2. čestné.
  2. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na
   naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
  3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Za řádného člena se považuje ten, kdo má splaceny všechny příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ.
  4. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
  5. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
  6. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
  7. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, že údaje o něm vedené v seznamu členů budou tímto způsobem zpřístupněny.
  8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení o tom, že tyto údaje byly vymazány.
 2. Členská práva a povinnosti
  1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství
  2. Členská práva, která přísluší všem členům:
   1. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
   2. být informován o činnosti TJ,
   3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána na určitý druh členství,
   4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,
   5. účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
   6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
   7. ukončit kdykoli své členství.
  3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
   1. Podílet se na řízení TJ,
   2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
   3. volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
  4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové TJ:
   1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,
   2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,
   3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
   4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ.
  5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
   1. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
   2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 3. Zánik členství
  1. Členství v TJ zaniká:
   a) vystoupením člena,
   b) vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude úhrazen ani na základě výzvy k uhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
   c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
   d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
   e) zánikem TJ bez právního nástupce.
 4. Zánik členství vyloučením
  1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit Valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V. Oddíly

 1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost (subjektivitu).
 2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.
 3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ.

V. Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízeni a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,
  4. příspěvky a dotace od střešních organizací, či sportovních svazů,
  5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
  6. dary.
 2. Majetek TJ  je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádaní majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ.  Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Valná hromada zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy, či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 2. Tato změna stanov byla schválena Valnou hromadou TJ, konanou dne 11. 6. 2016.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u rejstříkového soudu podle zákona č. 89/20I2 Sb., Občanský zákoník.

 

V Babicích dne 11. 6. 2016